当前位置: 五台山>五台佛事>超度仪规>

晚课佛教念诵全文拼音版

时间:2020-07-29 06:34-来源:五台山在线-点击:
文:五台山清心


暮时课诵

ná mó lián chí hǎi huì fó pú sà  ( sān chēng)
南无 莲 池海 会佛菩萨 (三  称)

fó shuō ā  mí tuó jīng
佛说阿弥陀 经

 

yáo qín sān zàng fǎ shī jiū mó luó shí yì

(姚 秦三藏 法师鸠 摩罗 什译)

 

rú shì wǒ wén yī shí  fó zài shè wèi guó qí shù jǐ gū dú yuán
如是我闻:一时,佛在 舍卫 国,祇树给孤独 园,

yù dà bǐ qiū sēng qiān èr bǎi wǔ shí rén jù  jiē shì dà  ā luó hàn
与大比丘 僧,千 二百 五十人俱,皆是大 阿罗 汉,

zhòng suǒ zhī shí zhǎng lǎo shě lì fú  mó hē mù jiān lián mó hē jiā
众  所知识: 长 老 舍利弗、摩诃 目犍 连、摩诃迦

shè  mó hē jiā zhān yán mó hē jù chī luó  lí pó duō zhōu lì  pán tuó
叶、摩 诃迦 旃延、 摩诃俱絺罗、离婆多、 周 利 槃 陀

qié  nàn tuó  ā nàn tuó  luó hóu luó  jiāo fàn bō  tí  bīn tóu lú pō
伽、难 陀、阿难 陀、 罗 睺 罗、憍 梵 波提、 宾头卢颇

luó duò  jiā liú tuó yí  mó hē jié bīn nà(nuó)  bó jū luó  ā(ō) nóu
罗 堕、迦 留陀夷、摩 诃劫宾   那、  薄拘罗、  阿 㝹

lóu tuó rú  shì děng zhū  dà  dì  zǐ  bìng zhū pú sà mó  hē sà
楼驮,如 是 等 诸  大 弟 子,并  诸菩萨 摩 诃萨:

wén shū shī lì  fǎ wáng zǐ  ā(ē) yì duō pú sà  qián tuó hē tí  pú sà
  文 殊师利法王 子、阿  逸 多菩萨、 乾 陀诃提 菩萨、

cháng jīng jìn pú sà  yù rú shì děng zhū dà pú sà   jí shì tí huán yīn
  常  精进 菩萨,与如是 等 诸大菩 萨,及释提桓 因

děng wú liàng zhū tiān dà zhòng jù
等,无 量  诸 天大 众  俱。(放掌)

ěr shí  fó gào zhǎng lǎo shě lì fú   cóng shì xī fāng guò shí
尔时,佛告 长  老 舍利弗:“从 是西方  过十

wàn yì fó tǔ  yǒu shì jiè míng yuē jí lè   qí tǔ yǒu fó  hào ā  mí
万 亿佛土,有世界  名 曰极乐,其土有佛,号 阿 弥

tuó  jīn xiàn zài shuō fǎ
陀,今 现 在 说 法。

shě lì fú   bǐ tǔ hé gù míng wèi jí  lè  qí guó zhòng shēng
舍利弗!彼土何故 名 为 极乐?其国  众  生,

wú yǒu zhòng kǔ  dàn shòu zhū lè  gù míng jí lè
无 有  众 苦,但  受 诸乐,故名 极乐。

yòu shě lì fú   jí lè guó dù  qī chóng lán shǔn  qī chóng luó
又 舍利弗!极乐国土,七 重  栏 楯、七  重 罗

wǎng qī chóng háng shù  jiē shì sì bǎo zhōu zā wéi rǎo(rào)  shì gù
网、七  重  行 树,皆是 四宝 周 匝围 绕,     是故

bǐ guó míng wèi jí  lè
彼国,名 为 极乐。

yòu shě lì fú   jí lè guó dù yǒu qī bǎo chí  bā gōng dé shuǐ
又 舍利弗!极乐国土,有七宝 池、八 功 德水,

chōng mǎn qí zhōng chí dǐ chún yǐ jīn shā bù dì  sì biān jiē dào  jīn
充  满 其 中。池底 纯 以金沙布地,四边 阶道, 金、

yín  liú lí  bō lí  hé chéng shàng yǒu lóu gé  yì yǐ jīn  yín  liú lí
银、瑠璃、玻瓈 合 成。 上  有楼 阁,亦以金、银、瑠璃、

bō  lí  chē qú  chì zhū mǎ nǎo ěr yán shì zhī  chí zhōng lián huā
玻璃、 砗磲、赤珠、玛 瑙而严饰 之。池 中  莲 花,

dà rú chē lún qīng sè qīng guāng huáng sè huáng guāng chì sè chì
大如车轮, 青色 青  光、 黄  色 黄   光、赤色赤

guāng bái sè bái guāng wēi miào xiāng jié
光、白色白  光,微  妙  香洁。

shě lì fú   jí lè guó dù chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán
舍利弗!极乐国土,成 就 如是 功 德 庄   严。

yòu shě lì fú   bǐ fó guó dù cháng zuò tiān yuè huáng jīn wéi
又 舍利弗!彼佛国 土,常 作 天 乐。黄  金 为

dì zhòu yè liù shí  yǔ tiān màn tuó luó huā  qí tǔ zhòng shēng cháng
地。昼夜六时,雨 天 曼 陀罗 华。其土 众  生,  常

yǐ qīng dàn  gè yǐ yī gé  shèng zhòng miào huā  gòng yǎng tā fāng
以 清 旦,各以衣, 盛  众  妙  华,  供  养他 方

shí wàn yì fó   jì yǐ shí shí  huán dào běn guó fàn shí jīng xíng
十 万亿佛。即以食时, 还 到 本 国,饭食 经 行。

shě lì fú   jí lè guó dù chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán
舍利弗!极乐国土,成 就 如是 功 德 庄   严。

fù cì   shě lì fú   bǐ guó cháng yǒu zhǒng zhǒng qí miào zá
复次,舍利弗!彼国  常  有  种  种 奇 妙 杂

sè zhī niǎo bái hè kǒng què yīng wǔ shě lì  jiā líng pín qié gòng mìng
色之鸟:白鹤、孔 雀、鹦鹉、舍利、迦 陵频伽、共  命

zhī niǎo shì zhū zhòng niǎo zhòu yè liù shí chū hé yǎ yīn qí yīn yǎn
之鸟。是 诸  众 鸟, 昼 夜六时,出和雅音。其音演

chàng wǔ gēn wǔ lì  qī pú tí fēn   bā shèng dào fēn  rú shì děng
畅, 五根、五力、七菩提分、八 圣  道分, 如 是等

fǎ   qí tǔ zhòng shēng wén shì yīn yǐ  jiē xī niàn fó niàn fǎ  niàn
法。其土 众  生, 闻 是音已,皆悉 念佛、念法、念

sēng 
僧。

shě lì fú   rǔ wù wèi cǐ niǎo shí shì zuì bào suǒ shēng suǒ yǐ
舍利弗!汝勿 谓 此鸟,实是罪报  所 生,所 以

zhě hé  bǐ fó guó dù  wú sān è dào shě lì fú  qí fó guó dù shàng wú
者何?彼佛国 土,无三恶道。舍利弗!其佛国土,尚 无

è dào zhī míng hé kuàng yǒu shí  shì zhū zhòng niǎo jiē shì ā  mí
恶道 之 名,何 况  有实!是 诸  众  鸟,皆是阿弥

tuó fó  yù lìng fǎ yīn xuān liú biàn huà suǒ zuò
陀佛,欲 令法音 宣 流,变 化 所 作。

shě lì fú   bǐ fó guó dù  wēi fēng chuī dòng zhū bǎo háng shù
舍利弗!彼佛 国土,微 风  吹 动,诸 宝 行  树,

jí bǎo luó wǎng chū wēi miào yīn  pì rú bǎi qiān zhǒng yuè tóng shí
及宝 罗 网,出 微  妙 音,譬如百 千  种 乐,同 时

jù zuò  wén shì yīn zhě  zì rán jiē shēng niàn fó  niàn fǎ  niàn

俱作。闻  是音者, 自然皆  生  念佛、 念法、念

sēng zhī xīn
僧  之心。

shě lì fú   qí fó guó dù chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán
舍利弗!其佛 国土,成 就如是  功德  庄  严。

shě lì fú  yū  rǔ yì yún hé  bǐ fó hé gù  hào ā mí tuó
舍利弗!于汝意 云何?彼佛何故,号阿弥陀?

shě lì fú  bǐ fó guāng míng wú liàng zhào shí fāng guó wú suǒ
舍利弗!彼佛 光 明  无 量,照  十方 国,无所

zhàng ài  shì gù hào wéi ā mí tuó
障 碍,是故 号为阿弥 陀。

yòu shě lì fú  bǐ fó shòu mìng jí qí rén mín wú liàng wú biān ā
又 舍利弗!彼佛寿 命,及其人民,无 量 无 边 阿

sēng qí  jié  gù míng ā mí tuó
僧  祇劫,故 名 阿弥 陀。

shě lì fú   ā mí tuó fó chéng fó yǐ lái  yú jīn shí jié
舍利弗!阿弥陀佛 成  佛以来,于今十劫。

yòu shě lì fú   bǐ fó yǒu wú liàng wú biān shēng wén dì zǐ  jiē
又 舍利弗!彼佛有 无 量  无 边  声 闻 弟子,皆

ā luó hàn fēi shì suàn shù zhī suǒ néng zhī zhū pú sà zhòng yì fù rú
阿罗汉,非是 算  数之 所 能 知;诸菩萨 众,亦复如

shì
是。

shě lì fú   bǐ fó guó dù  chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán
舍利弗!彼佛 国土,成   就如是 功 德 庄   严。

yòu shě lì fú   jí lè guó dù  zhòng shēng shēng zhě  jiē shì
又 舍利弗!极乐 国土,众   生  生  者,皆是

ā bǐ bá zhì  qí zhōng duō yǒu yī shēng bǔ chǔ  qí shù shèn duō
阿鞞跋致;其 中  多 有一 生  补处,其 数 甚 多,

fēi shì suàn shù  suǒ néng zhī zhī  dàn kě yǐ wú liàng wú biān ā
非是 算 数, 所 能  知之,但 可以无 量  无 边阿

sēng qí shuō
僧 祇 说。

shě lì fú  zhòng shēng wén zhě yīng dāng fā yuàn yuàn shēng
舍利弗!众    生 闻 者,应 当 发  愿,愿  生

bǐ guó  suǒ yǐ zhě hé  dé yú  rú shì  zhū shàng shàn rén  jù huì
彼国。 所以者何?得与  如是,诸  上  善 人,俱会

yī chǔ
一处。

shě lì fú  bù kě yǐ shǎo shàn gēn fú dé yīn yuán dé shēng bǐ guó
舍利弗!不可以 少 善 根 福德因 缘,得 生 彼国。

shě lì fú   ruò yǒu shàn nán zǐ  shàn nǚ  rén wén shuō ā  mí
舍利弗!若 有 善 男 子、善 女 人,闻 说 阿 弥

tuó fó  zhí chí míng hào ruò yī rì   ruò èr  rì ruò sān rì  ruò sì  rì
陀佛,执 持 名 号,若一日、 若 二日、若三日、若 四日、

ruò wǔ rì   ruò liù rì  ruò qī rì   yī xīn bù luàn  qí  rén lín mìng
若 五日、若 六日、若七日,一心不 乱。 其 人临  命

zhōng shí  ā mí tuó fó  yǔ zhū shèng zhòng xiàn zài qí qián shì rén
终 时,阿弥陀佛,与 诸 圣   众,现 在 其前。是人

zhōng shí xīn bù diān dǎo  jì  dé wǎng shēng  ā mí tuó fó jí  lè
终  时,心不 颠 倒,即 得 往  生, 阿弥陀佛极 乐

guó dù
国土。

shě lì fú   wǒ jiàn shì lì   gù shuō cǐ yán ruò yǒu zhòng shēng
舍利弗!我 见 是利,故 说 此言:若 有  众   生,

wén shì shuō zhě yīng dāng fā yuàn shēng bǐ guó dù
闻 是 说 者,应 当 发 愿, 生 彼国土。

shě lì fú   rú wǒ jīn zhě zàn tàn ā mí tuó fó  bù kě  sī yì gōng
舍利弗!如我 今者,赞叹阿弥陀佛,不可 思议 功

dé zhī lì        dōng fāng yì yǒu  ā chù bǐ fó  xū mí xiàng fó  dà
德之利。(合掌) 东 方 亦有阿 閦鞞佛、须弥 相 佛、大

xū mí fó  xū mí guāng fó  miào yīn fó   rú shì děng héng hé  shā
须弥佛、须弥 光  佛、妙  音佛,如 是 等 恒 河  沙

shù zhū fó  gè yú qí guó chū guǎng cháng shé xiàng biàn fù sān qiān
数 诸佛,各于其国,出  广   长 舌 相, 遍 覆三 千

dà qiān shì jiè   shuō chéng shí yán  rǔ  děng zhòng shēng dāng
大 千世 界, 说  诚  实言:‘汝 等  众   生, 当

xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé  yī qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng
信 是 称  赞不可思议功 德,一切 诸佛 所护 念 经。’

shě lì fú  nán fāng shì jiè yǒu rì yuè dēng fó  míng wén guāng
舍利弗!南 方 世界,有日月 灯 佛、 名  闻  光

fó  dà yàn jiān fó  xū mí dēng fó  wú liàng jīng jìn fó  rú shì děng
佛、大焰 肩佛、须弥 灯 佛、无 量  精进佛,如是 等

héng hé shā  shù zhū fó  gè yú qí guó chū guǎng cháng shé xiàng
恒 河 沙  数 诸佛,各于其国,出  广   长 舌 相,

biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè  shuō chéng shí yán  rǔ děng zhòng
遍 覆三 千 大 千 世界,  说  诚 实言:‘汝 等 众

shēng  dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé  yī qiè zhū fó suǒ
生, 当 信  是 称  赞不可思议功 德,一切 诸 佛所

hù niàn jīng
护 念 经。’

shě lì fú   xī fāng  shì  jiè  yǒu wú liàng shòu fó  wú liàng
舍利弗!西 方  世 界, 有 无 量 寿 佛、无  量

xiàng fó  wú liàng chuáng fó dà guāng fó  dà míng fó  bǎo xiàng fó
相 佛、无 量   幢 佛、大 光 佛、大 明 佛、宝 相 佛、

jìng guāng fó  rú shì děng héng hé shā  shù zhū fó   gè yú qí  guó
净 光 佛,如是 等  恒 河 沙  数诸 佛,各于其 国,

chū guǎng cháng shé  xiàng biàn fù sān qiān dà qiān shì  jiè  shuō
出  广   长 舌  相, 遍 覆三 千 大 千 世 界, 说

chéng shí yán  rǔ děng zhòng shēng dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī
诚   实言:‘汝 等  众  生,当  信是 称  赞不可思

yì gōng dé  yī qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng
议 功德,一切 诸佛 所护 念 经。’

shě lì fú  běi fāng shì jiè  yǒu yàn jiān fó  zuì shèng yīn fó
舍利弗!北 方 世界,有 焰 肩 佛、最 胜  音佛、

nán jǔ fó  rì shēng fó wǎng míng fó  rú shì děng héng hé shā shù
难沮佛、日 生 佛、网  明佛,如是 等  恒 河沙 数

zhū fó  gè yú qí guó  chū guǎng cháng shé xiàng biàn fù sān qiān dà
诸佛,各于其 国, 出 广   长  舌相,  遍 覆三 千大

qiān shì jiè  shuō chéng shí yán  rǔ děng zhòng shēng dāng xìn shì
千 世界,  说  诚 实言:‘汝 等  众  生, 当 信 是

chēng zàn bù kě sī yì gōng dé  yī qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng
称  赞不可思议 功德,一切 诸佛 所护 念 经。’

shě lì fú  xià fāng shì jiè  yǒu shī zǐ fó  míng wén fó míng
舍利弗!下 方 世界,有 师子佛、 名  闻佛、名

guāng fó  dá mó fó  fǎ zhuàng fó   chí fǎ fó  rú shì děng héng hé
光 佛、达摩佛、法  幢  佛、持法佛,如是 等 恒 河

shā shù zhū fó  gè yú qí guó chū guǎng cháng shé xiàng biàn fù sān
沙 数 诸佛,各于其国,出  广  长 舌 相, 遍 覆三

qiān dà qiān shì jiè  shuō chéng shí yán  rǔ děng zhòng shēng dāng
千 大 千 世界,  说  诚 实言:‘汝 等  众  生, 当

xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé  yī qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng
信 是 称  赞不可思议 功德,一切 诸佛 所护 念 经。’

shě lì fú shàng fāng shì jiè  yǒu fàn yīn fó  xiù wáng fó xiāng
舍利弗!上  方 世界,有 梵 音佛、宿 王佛、香

shàng fó  xiāng guāng fó  dà yàn jiān fó  zá sè bǎo huā yán shēn fó
上 佛、 香   光 佛、大焰 肩佛、杂色宝 华严身 佛、

suō luó shù wáng fó  bǎo huā dé fó jiàn yī qiè yì fó   rú xū mí shān
娑 罗 树 王 佛、宝 华德佛、见一切义佛、如须 弥 山

fó   rú shì děng héng hé shā  shù zhū fó   gè yú qí guó chū guǎng
佛,如是 等  恒 河 沙  数 诸佛,各于其 国,出  广

cháng shé xiàng biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè shuō chéng shí yán 
长  舌 相, 遍 覆三 千 大 千世界,说 诚  实 言:

rǔ děng zhòng shēng dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé
汝等  众   生, 当 信 是 称  赞不可思议功 德,

yī qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng
一切诸 佛所 护 念 经。’(散掌)

shě lì fú  yú rǔ yì yún hé  hé gù míng wèi yī qiè zhū fó suǒ hù
舍利弗!于汝意云何?何故 名 为 一切 诸佛所 护

niàn jīng
念经?

shě lì fú  ruò yǒu shàn nán zǐ  shàn nǚ rén  wén shì jīng shòu
舍利弗!若 有 善 男 子、善 女人, 闻 是经  受

chí zhě  jí wén zhū fó míng zhě shì zhū shàn nán zǐ  shàn nǚ rén
持 者,及闻 诸佛 名 者,是诸  善 男子、 善 女人,

jiē wèi yī qiè zhū fó zhī suǒ hù niàn jiē dé bù tuì zhuǎn yú ā nòu duō
皆为 一切诸 佛之 所护念,皆得不 退 转 于阿耨 多

luó sān miǎo sān pú tí   shì gù shě lì  fú  rǔ děng jiē dāng xìn shòu
罗三  藐 三 菩提。是故 舍利弗!汝 等 皆 当 信 受

wǒ yǔ  jí zhū fó suǒ shuō
我语,及诸 佛所 说。

shě lì fú  ruò yǒu rén  yǐ fā yuàn jīn fā yuàn dāng fā yuàn yù
舍利弗!若 有人,已发 愿、今发 愿、当发 愿,欲

shēng ā mí tuó fó guó zhě shì zhū rén děng jiē dé bù tuì zhuǎn yú  ā
生 阿弥陀佛国者,是诸 人 等,皆得不退 转 于  阿

nòu duō luó sān miǎo sān pú tí   yú bǐ guó dù  ruò yǐ shēng ruò jīn
耨 多 罗三  藐 三 菩提;于彼国 土,若 已生、若 今

shēng ruò dāng shēng shì gù shě lì fú  zhū shàn nán zǐ  shàn nǚ rén
生、 若 当  生。 是故舍利弗!诸 善 男 子、 善女人,

ruò yǒu xìn zhě yīng dāng fā yuàn shēng bǐ guó dù  shě lì fú   rú wǒ
若 有 信者,应  当 发愿, 生 彼 国土。舍利弗!如我

jīn zhě chēng zàn zhū fó bù kě  sī  yì gōng dé  bǐ zhū fó děng  yì
今者,称  赞 诸 佛不可 思 议 功德;彼诸 佛 等,亦

chēng zàn wǒ bù kě sī yì gōng dé  ěr zuò shì yán   shì jiā móu ní fó
称  赞 我不可思议 功 德,而 作 是言:‘释迦 牟尼佛,

néng wèi shèn nán xī yǒu zhī shì néng yú suō pó guó dù  wǔ zhuó è
能  为 甚 难 希有 之事,能 于娑 婆 国土,五 浊 恶

shì     jié zhuó  jiàn zhuó fán nǎo zhuó  zhòng shēng zhuó mìng
世——劫 浊、 见 浊、烦 恼 浊、   众   生  浊、命

zhuó zhōng dé  ā  nòu duō luó sān miǎo sān pú tí  wèi zhū zhòng
浊   中,得阿  耨 多 罗三  藐三菩提。为 诸  众

shēng shuō shì yī qiè shì jiān nán xìn zhī  fǎ
生, 说  是一切世 间 难 信之 法。

shě lì fú  dāng zhī wǒ yú wǔ zhuó è shì xíng cǐ nán shì  dé  ā
舍利弗! 当 知 我于 五 浊恶世,行此 难 事,得 阿

nòu duō luó sān miǎo sān pú tí  wèi yī qiè shì jiān shuō cǐ nán xìn zhī
耨 多 罗三  藐 三菩提,为 一切世 间,说 此难 信之

fǎ  shì wèi shèn nán
法,是 为 甚 难!”

fó shuō cǐ jīng yǐ  shě lì fú jí zhū bǐ qiū  yī qiè shì jiān tiān rén
佛说 此 经已,舍利弗及诸比丘,一 切世 间天、人、

 ā xiū luó děng wén fó suǒ shuō  huān xǐ xìn shòu zuò lǐ ěr qù
阿修 罗 等,闻佛 所 说, 欢  喜信受, 作礼而去。

fó shuō ā  mí tuó jīng
佛说 阿 弥陀经(本经参考弘化社出版的《净土五经》拼音版)

bá yī qiè yè zhàng gēn běn dé shēng jìng tǔ tuó luó ní
拔一切业 障  根 本 得 生 净 土陀罗 尼(即往生咒三遍)

ná mó ā mí duō pó yè  duō tuó qié duō yè  duō dì  yè tuó 
南无阿弥 多婆夜。哆 他 伽 多夜。哆 地 夜他。

ā mí lì  dū pó pí ā mí lì duō  xī dān pó pí ā  mí lì  duō 
阿弥利 都婆毗。阿弥利哆。悉耽 婆毗。阿 弥利 哆。

pí jiā lán dì   ā mí lì duō  pí jiā lán duō  qié mí nì  qié qié nuò
毗迦兰帝。阿弥利哆。 毗迦兰 多。伽 弥腻。伽伽 那。

zhǐ duō jiā lì  suō pó  hē
枳 多迦利。娑 婆 诃。  lǐ  fó dà chàn huǐ wén

礼佛大忏 悔文

 

文中从南无皈依金刚上师起,至一时同得阿耨多罗三藐三菩提止,必须同念,切勿减去,以足百八拜之成数,即合全文之旨趣,方成圆满功德。

 

dà cí dà bēi mǐn zhòng shēng       dà  xǐ dà shě  jì  hán shí

大慈大悲 愍  众  生       大 喜大舍  济 含 识

xiàng hǎo guāng míng yǐ zì yán     zhòng děng zhì xīn guī mìng lǐ

相  好  光  明 以自严      众  等 至 心 归 命 礼

                          (念至从字转身向上跪。一拜)

 

ná mó guī yī jīn gāng shàng  shī            (yī bài)

南无 皈依金 刚  上   师            (一拜)

guī yī fó  guī yī fǎ  guī yī sēng            (yī bài)

皈依佛、皈依法、皈依 僧             (一拜)

 

wǒ jīn fā xīn bù wèi zì qiú rén tiān fú bào shēng wén yuán jué

我 今发心不 为自求 人天 福报、声  闻、缘 觉、

nǎi zhì quán shèng zhū wèi pú sà wéi yī zuì shàng shèng fā pú tí xīn

乃至  权  乘  诸位 菩萨 唯依最 上   乘 发菩提心,

yuàn yǔ fǎ  jiè zhòng shēng yī shí tóng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān

愿 与法 界 众  生,一时 同得阿耨 多 罗 三 藐 三

pú tí

菩提。

 

ná mó guī yī shí fāng jìn xū kōng jiè yī qiè zhū fó       (yī bài)

南无 皈依十 方 尽虚 空 界一切 诸佛      (一拜)

ná mó guī yī shí fāng jìn xū kōng jiè yī qiè zūn fǎ       (yī bài)

南无 皈依十 方 尽虚 空 界一切 尊法      (一拜)

ná mó guī yī shí fāng jìn xū kōng jiè yī qiè xián shèng sēng(yī bài)

南无 皈依十 方 尽虚 空 界一切 贤  圣  僧 (一拜)

 

ná mó rú lái yìng gòng zhèng biàn zhī míng xíng zú  shàn shì

南无如来、应 供、 正  遍知、明  行 足、善 逝、

shì jiān jiě  wú shàng shì  tiáo yù zhàng fū  tiān rén shī  fó  shì

世 间解、无  上 士、 调 御 丈 夫、天 人师、佛、世

zūn                            (yī bài  yǐ xià yī fó yī bài)

尊。                               (一拜。以 下一佛一 拜)

 

ná mó pǔ guāng fó             ná mó pǔ mǐng fó

南无 普 光 佛             南无普 明 佛

ná mó pǔ jìng fó           ná mó duō mó luó bá zhān tán xiāng fó

南无普 净 佛         南无 多 摩罗 跋 旃 檀 香 佛

ná mó zhān tán guāng fó         ná mó mó ní chuáng fó

南无 旃 檀  光佛         南无摩尼  幢  佛

ná mó huān xǐ zàng mó ní bǎo jī  fó

南无 欢 喜 藏 摩尼宝 积佛

ná mó yī qiè shì jiān lè jiàn shàng dà jīng jìn fó

南无一切 世 间乐见  上 大 精 进佛

ná mó mó ní chuáng dēng guāng fó

南无 摩尼 幢    灯  光 佛

ná mó huì jù zhào fó            ná mó hǎi dé guāng míng fó

南无 慧炬 照佛            南无 海德  光  明 佛

ná mó jīn gāng láo qiáng pǔ sàn jīn guāng fó

南无 金 刚 牢 强 普 散金  光 佛

ná mó dà qiáng jīng jìn yǒng měng fó

南无大 强  精进 勇  猛 佛

ná mó dà bēi guāng fó           ná mó cí  lì wáng fó

南无 大悲  光佛          南无 慈力 王佛

ná mó cí záng fó         ná mó zhān tán kū zhuāng yán shèng fó

南无 慈藏 佛        南无  旃檀窟  庄  严  胜 佛

ná mó xián shàn shǒu fó         ná mó shàn yì fó

南无 贤  善首 佛         南无 善 意佛

ná mó guǎng zhuāng yán wáng fó   ná mó jīn huá guāng fó

南无  广   庄  严 王 佛   南无金 华  光 佛

ná mó bǎo gài zhào kōng zì  zài lì wáng fó

南无 宝 盖 照  空自在力 王 佛     

ná mó xū kōng bǎo huá guāng fó    ná mó liú lí zhuāng yán wáng fó

南无 虚 空 宝 华  光 佛   南无琉璃  庄  严 王 佛

ná mó pǔ xiàn sè shēn guāng fó     ná mó bú dòng zhì guāng fó

南无普 现 色 身  光佛    南无不 动  智 光 佛

ná mó xiáng fú zhòng mó wáng fó   ná mó cái guāng míng fó

南无 降  伏众 魔 王  佛  南无 才 光   明 佛

ná mó zhì huì shèng fó          ná mó mí lè xiān guāng fó

南无 智慧  胜佛          南无弥勒 仙  光 佛

ná mó shàn jì yuè yīn miào zūn zhì wáng fó

南无 善 寂月 音 妙 尊 智 王 佛   

ná mó shì jìng guāng  fó     ná mó lóng zhǒng shàng zūn wáng fó

南无 世 净 光  佛      南无 龙  种   上 尊 王 佛

ná mó rì yuè guāng fó           ná mó rì yuè zhū guāng fó

南无日 月 光 佛           南无日月 珠  光 佛

ná mó huì chuáng shèng wáng fó   ná mó shī zǐ hǒu zì zài lì wáng fó

南无 慧 幢   胜  王 佛   南无 狮子吼 自在力王 佛

ná mó miào yīn shèng fó         ná mó cháng guāng chuáng fó

南无 妙 音  胜佛         南无 常   光   幢  佛

ná mó guān shì dēng fó          ná mó huì wēi dēng wáng  fó

南无 观 世 灯 佛          南无 慧 威 灯  王  佛

ná mó fǎ shèng wáng fó          ná mó xū mí guāng fó

南无法  胜王  佛         南无 须 弥 光 佛

ná mó xū màn nuó huá guāng fó

南无须 曼 那 华 光  佛(此处华为二声,一般为一声)

ná mó yōu tán bō luó huā shū shèng wáng fó

南无 优 昙钵罗 华 殊  胜  王佛

ná mó dà huì lì wáng fó         ná mó ā chù pí huān xǐ guāng fó

南无 大慧力王 佛         南无阿閦 毗 欢喜 光  佛

ná mó wú liàng yīn shēng wáng fó   ná mó cái guāng fó

南无 无 量 音  声王  佛   南无才  光 佛

ná mó jīn hǎi guāng fó       ná mó shān hǎi huì zì zài tōng wáng fó

南无金 海 光  佛      南无 山 海 慧自在 通 王 佛

ná mó dà tōng guāng fó       ná mó yī qiè fǎ cháng mǎn wáng fó

南无 大通  光佛       南无 一切法  常 满  王 佛

 

    (以上五十三佛,出观药王药上二菩萨经。以下三十五佛,出决定毘尼经。)

 

ná mó shì jiā móu ní fó             ná mó jīn gāng bù huài fó

南无 释迦牟 尼佛             南无金  刚 不坏 佛

ná mó bǎo guāng fó              ná mó lóng zūn wáng fó

南无宝   光佛              南无龙 尊 王  佛

ná mó jīng jìn jūn fó              ná mó jīng jìn xǐ fó

南无 精 进军佛              南无 精 进喜佛

ná mó bǎo huǒ fó                ná mó bǎo yuè guāng fó

南无 宝火 佛                南无 宝 月 光  佛

ná mó xiàn wú yú fó              ná mó bǎo yuè fó

南无  现无愚佛              南无 宝 月佛

ná mó wú gòu fó                 ná mó lí  gòu fó

南无 无垢 佛                 南无离 垢佛

ná mó yǒng shī fó                ná mó qīng jìng fó

南无 勇 施佛                 南无 清 净 佛

ná mó qīng jìng shī fó              ná mó suō liú nuó  fó

南无 清  净施佛              南无 娑 留那 佛

ná mó shuǐ tiān fó                 ná mó jiān dé fó

南无 水 天佛                  南无坚 德佛

ná mó zhān tán gōng dé fó          ná mó wú liàng jū guāng  fó

南无 旃 檀 功 德 佛         南无 无 量 掬 光  佛

ná mó guāng dé fó                 ná mó wú yōu dé fó

南无 光  德佛                 南无 无忧 德佛

ná mó nuó luó yán fó                ná mó gōng dé huā fó

南无 那 罗延佛                南无 功  德华 佛

ná mó lián huā guāng yóu xì shén tōng fó      ná mó cái gōng dé fó

南无 莲 花 光  游戏 神 通 佛     南无财 功德佛

ná mó dé niàn fó            ná mó shàn míng chēng gōng dé fó

南无 德念 佛            南无 善 名   称  功 德佛

ná mó hóng yàn dì chuáng wáng fó   ná mó shàn yóu bù gōng dé fó

南无  红焰帝  幢  王 佛   南无 善  游步 功 德佛

ná mó dòu zhàn shèng fó             ná mó shàn yóu bù fó

南无 斗 战  胜佛             南无 善  游步佛

ná mó zhōu zà zhuāng yán gōng dé fó     ná mó bǎo huā yóu bù fó

南无 周  匝  庄 严 功 德佛    南无 宝 华 游 步佛

ná mó bǎo lián huā shàn zhù suō luó shù wáng fó

南无 宝 莲 华 善 住 娑 罗 树 王 佛(以上三十五佛)

ná mó fǎ jiè cáng shēn ā mí tuó fó

南无法界 藏  身阿弥陀佛

(此句依焰口经增入,以上八十九佛,八十九拜。)

 

rú shì děng yī qiè shì jiè zhū fó shì zūn cháng zhù zài shì shì zhū

如是等,一切 世界 诸佛世 尊 常  住 在世。是诸

shì zūn dāng cí niàn wǒ  ruò wǒ cǐ shēng ruò wǒ qián shēng cóng wú

世尊,当 慈 念我: 若 我此生、若我  前  生,从 无

shǐ shēng sǐ  yǐ lái  suǒ zuò zhòng zuì  ruò zì zuò  ruò jiāo tā zuò

始  生 死以来,所  作 众  罪,若自 作、若 教他 作、

jiàn zuò suí xǐ  ruò tǎ  ruò sēng ruò sì fāng sēng wù ruò zì qǔ  ruò

见 作 随喜;若塔、若 僧、若四 方 僧物,若自取、若

jiāo tā qǔ  jiàn qǔ suí xǐ  wǔ wú jiān zuì ruò zì zuò ruò jiāo tā zuò

教他取、见 取 随喜;五无 间罪,若自作、若教 他作、

jiàn zuò suí xǐ  shí bù shàn dào ruò zì zuò  ruò jiāo tā zuò jiàn zuò

见 作 随喜;十不 善 道,若自作、若 教 他作、见 作

suí xǐ  suǒ zuò zuì zhàng huò yǒu fù cáng huò bù fù cáng yīng duò

随喜;所 作 罪 障, 或 有覆 藏、或不覆 藏,应 堕

dì yù   è guǐ chù shēng zhū yú è qù  biān dì xià jiàn  jí miè lì chē

地狱、饿鬼、畜 生、诸余恶趣、 边地下 贱及蔑 戾车。

rú shì děng chù suǒ zuò zuì zhàng jīn jiē chàn huǐ     (yī bài)

如是 等 处 所 作 罪 障  今皆 忏 悔。    (一拜)

      jīn zhū fó shì zūn dāng zhèng zhī wǒ  dāng yì niàn wǒ  wǒ fù

      今 诸佛世尊, 当  证 知 我、 当忆 念 我。我复

yú zhū fó shì zūn qián zuò rú shì yán  ruò wǒ cǐ shēng ruò wǒ yú

于 诸佛世 尊 前 作如是 言:若 我 此生、若我余

shēng cēng xíng bù shī  huò shǒu jìng jiè  nǎi zhì shī yù chù shēng

生, 曾  行 布施、或  守  净戒,乃 至施与 畜  生

yī tuán zhī shí huò xiū jìng xíng suǒ yǒu shàn gēn  chéng jiù zhòng

一 抟之食;或 修 净 行,所有 善  根; 成  就  众

shēng suǒ yǒu shàn gēn xiū xíng pú tí  suǒ yǒu shàn gēn jí wú shàng

生, 所 有 善 根;修 行 菩提,所有  善根;及无 上

zhì  suǒ yǒu shàn gēn  yī qiè hé jí xiào jì chóu liàng jiē xī huí xiàng

智,所 有  善 根。一切合集校 计筹  量 皆悉回  向

ā  nòu duō luó sān miǎo sān pú tí   rú guò qù wèi lái  xiàn zài zhū

阿耨  多罗 三  藐 三菩提。如 过去、未来、现  在诸

fó suǒ zuò huí xiàng wǒ yì rú shì huí xiàng zhòng zuì jiē chàn huǐ

佛所 作回  向,我亦如 是回 向。  众 罪皆  忏悔,

zhū fú jìn suí xǐ   jí qǐng fó gōng dé  yuàn chéng wú shàng zhì  qù

诸福 尽随喜;及请 佛 功 德, 愿  成  无 上  智。去

lái xiàn zài fó  yú zhòng shēng zuì shèng wú liáng gōng dé hǎi wǒ jīn

来 现 在佛,于 众  生  最 胜;无 量  功 德海,我今

guī mìng lǐ                                (yī bài)

皈 命 礼。                               (一拜)

suǒ yǒu shí fāng shì jiè zhōng    sān shì yī qiè rén shī zǐ

所 有 十方  世界 中,    三 世一切人 师子。

wǒ yǐ qīng jìng shēn yǔ yì       yī qiè biàn lǐ jìn wú yú

我以 清 净 身 语意,      一切遍 礼尽无余。

pǔ xián héng yuàn wēi shén lì     pǔ xiàn yī qiè rú lái qián

普 贤 行  愿 威 神 力,   普现 一切 如来前。

yī shēn fù xiàn chà chén shēn     yī yī biàn lǐ chà chén  fó(yī bài)

一身 复现  刹 尘 身,     一一遍礼刹  尘 佛。(一 拜)

yú yī chén zhōng chén shù fó     gè chù pú sà zhòng huì zhōng

于一 尘  中  尘 数佛,    各处菩 萨众 会  中。

wú  jìn fǎ  jiè chén yì  rán     shēn xìn zhū fó jiē chōng mǎn

无 尽 法 界 尘 亦 然,    深 信 诸佛皆  充  满。

gè yǐ  yī qiè yīn shēng hǎi       pǔ chū wú jìn miào yán cí

各以 一切音  声 海,       普出 无尽 妙 言 辞。

jìn yú wèi lái yī qiè jié        zàn fó shèn shēn gōng dé hǎi(yī bài)

尽于未 来一切劫,       赞佛 甚  深 功 德海。(一 拜)

yǐ zhū zuì shèng miào huā màn      jì yuè tú xiāng jí  sǎn gài

以诸 最 胜  妙  华 曼,    伎 乐涂 香及 伞 盖。

rú shì zuì shèng zhuāng yán jù      wǒ yǐ gòng yǎng zhū rú lái

如是最  胜   庄  严具,     我以 供  养 诸如来。

zuì shèng yī fú zuì shèng xiāng    mò xiāng shāo xiāng yú dēng zhú

最 胜  衣服最  胜  香,    末 香  烧   香与  灯 烛。

yī  yī  jiē rú miào gāo jù          wǒ xī gòng yǎng zhū rú lái

一 一 皆如 妙 高聚,        我悉 供  养 诸如 来。

wǒ yǐ guǎng dà shèng jiě xīn        shēn xìn yī qiè sān shì fó

我以 广  大  胜解心,        深 信一切三世佛。

xī yǐ pǔ xián héng yuàn lì        pǔ biàn gòng yǎng zhū rú lái(yī bài)

悉以普贤 行  愿 力,      普遍 供  养  诸如来。(一拜)

wǒ xī suǒ zào zhū è yè              jiē yóu wú shǐ tān chēn chī

我昔所 造 诸恶业,           皆 由无 始贪  瞋 痴。

cóng shēn yǔ yì zhī suǒ shēng     yī qiè wǒ jīn jiē chàn huǐ(yī bài)

从  身 语意之 所  生,    一切 我今皆忏 悔。(一 拜)

shí fāng yī qiè zhū zhòng shēng    èr chéng yǒu xué jí wú xué

十 方 一切诸  众  生,     二 乘 有学及 无学。

yī qiè rú lái yǔ pú sà              suǒ yǒu gōng dé jiē suí xǐ(yī bài)

一切如来与菩萨,             所 有 功 德皆随喜。(一 拜)

shí fāng suǒ yǒu shì jiān dēng      zuì chū chéng jiù pú tí zhě

十 方 所 有 世间  灯,     最初  成 就 菩提者。

wǒ jīn yī qiè jiē quàn qǐng    zhuǎn yú wú shàng miào fǎ lún (yī bài)

我今 一切皆 劝 请,    转  于无 上   妙法轮。(一拜)

zhū fó ruò yù shì niè pán           wǒ xī zhì chéng ěr quàn qǐng

诸 佛若欲 示涅 槃,          我悉至 诚而 劝  请。

wéi yuàn jiǔ zhù chà chén jié     lì lè yī qiè zhū zhòng shēng (yī bài)

惟 愿 久 住 刹 尘 劫,  利乐一切 诸  众  生。(一拜)

suǒ yǒu lǐ zàn gòng yǎng fú       qǐng fó zhù shì zhuǎn fǎ lún

所 有礼赞 供  养 福,      请佛 住世  转 法轮。

suí xǐ chàn huǐ zhū shàn gēn  huí xiàng zhòng shēng jí fú dào (yī bài)

随喜 忏 悔 诸 善 根, 回 向   众  生 及佛道。(一拜)

yuàn jiāng yǐ cǐ shèng gōng dé    huí xiàng wú shàng zhēn  fǎ jiè

愿  将以此 胜  功 德,  回  向无 上  真  法界。

xìng xiàng fó fǎ jí sēng qié        èr dì róng tōng sān mèi yìn

性  相佛法及僧 伽,      二谛 融 通 三 昧 印。

rú shì wú liàng gōng dé hǎi       wǒ jīn jiē xī jìn huí xiàng

如是无 量  功德海,      我今皆悉尽 回  向。

suǒ yǒu zhòng shēng shēn kǒu yì     jiàn huò tán bàng wǒ fǎ děng

所 有  众  生  身 口 意,    见 惑 弹 谤 我法等。

rú shì yī qiè zhù yè zhàng        xī jiē xiāo miè jìn wú yú

如是一切 诸业 障,        悉皆消 灭 尽无 余。

niàn niàn zhì zhōu yú fǎ jiè      guǎng dù zhòng shēng jiē bú tuì

念 念  智周 于法界,     广 度 众    生 皆不退。

nǎi zhì xū kōng shì jiè jìn       zhòng shēng jí yè fán nǎo jìn

乃至 虚 空 世界尽,       众   生 及业烦 恼尽。

rú shì sì fǎ guǎng wú biān       yuàn jīn huí xiàng yì rú shì  (yī bài)

如是四法 广 无 边,       愿 今回  向 亦如是。(一拜)

ná mó dà héng pǔ xián pú sà   (

南无大 行 普 贤 菩萨  (三称毕起立、起身。)

                        (问讯。问讯毕转身对面立。)

 

                   méng shān shī shí yí

                    蒙 山 施食仪

 

凡念蒙山施食者,必备净水净饭,或无净饭、用米亦可,有此方能念诵。

 

ruò rén yù liǎo zhī           sān shì yī qiè  fó 

若人 欲 了 知           三 世一切  佛

yīng guān fǎ jiè xìng          yī qiè wéi xīn zào

应  观 法界性          一 切唯 心 造

(以下俱各三称)

ān  qié là dì yē  suō pó hē            (pò dì yù zhēn yán)

唵,伽啰帝耶,娑婆诃           (破地狱 真  言)

ná mó bù bù dì  lì qié lì duō lì dá duō yé duō yě

南无 部部帝唎,伽哩哆哩怛哆 誐哆 耶(普召请真言)

ān sān tuó là qié tuó suō pó hē

唵三 陀啰伽陀 娑婆 诃    (解怨结真言)

(合掌)

ná mó dà fāng guǎng fó huá yán jīng

南无大 方   广佛 华 严 经

ná mó cháng zhù shí fāng fó    ná mó cháng zhù shí fāng  fǎ

南无 常  住 十 方 佛   南无常  住 十 方 法

ná mó cháng zhù shí fāng sēng  ná mó běn shī shì jiā móu ní fó

南无 常  住 十 方 僧   南无本 师释迦 牟尼佛

ná mó dà bēi guān shì yīn pú sà

南无大 悲 观 世音 菩萨

ná mó míng yáng jiù kǔ dì zàng wáng pú sà

南无 冥  阳 救苦地 藏  王菩萨

ná mó qǐ jiào ā  nàn tuó zūn zhě

南无启 教阿 难 陀 尊 者(放掌)            

(行者出位,礼佛三拜,必须观想三宝、释迦、观音、地藏、阿难,以本愿力,俱现虚空,光照三途,令离苦趣。)

 

guī yī fó         guī yī fǎ  guī yī sēng guī yī fó   liǎng zú

皈依佛(下拜)、皈依法、皈依 僧。皈依佛,两  足

zūn        guī yī fǎ   lí yù zūn guī yī sēng zhòng zhōng zūn guī yī

尊(反掌);皈依法、离欲尊;皈依 僧  众  中  尊。皈依

fó jìng         guī yī fǎ jìng guī yī sēng jìng

佛竟(起立)、 皈依法竟、皈 依僧 竟(三拜毕问讯复位)。

fó  zǐ  suǒ zào zhū  è   yè       jiē yóu wú shǐ  tān chēn chī

佛 子 所 造 诸  恶业       皆由 无 始 贪 瞋痴

cóng shēn yǔ yì zhī suǒ shēng        yī qiè  fó  zǐ  jiē chàn huǐ

从 身 语意 之 所   生      一切  佛 子 皆 忏 悔

yǒu qíng suǒ zào zhū  è  yè        jiē yóu wú shǐ tān chēn chī

有 情  所造诸  恶业        皆 由无 始 贪 瞋 痴

cóng shēn yǔ yì zhī suǒ shēng       yī qiè yǒu qíng jiē chàn huǐ

从 身 语意之 所  生        一切 有 情皆 忏 悔

gū hún suǒ zào zhū  è   yè        jiē yóu wú shǐ tān chēn chī

孤魂 所 造 诸 恶  业        皆由 无始 贪 瞋 痴

cóng shēn yǔ yì zhī suǒ shēng       yī qiè gū hún jiē chàn huǐ

从 身 语意之 所   生        一切孤 魂皆 忏 悔

zhòng shēng wú biān shì yuàn dù     fán nǎo wú jìn shì yuàn duàn

 众  生 无 边 誓 愿 度     烦 恼 无尽誓 愿  断

fǎ mén wú liàng shì  yuàn  xué    fó dào wú shàng shì yuàn chéng

法门 无  量誓  愿  学    佛道 无 上  誓 愿  成

zì xìng zhòng shēng shì yuàn dù       zì xìng fán nǎo shì yuàn duàn

自性  众   生 誓 愿 度      自 性烦 恼 誓 愿  断

zì xìng fǎ mén shì yuàn xué           zì xìng fó dào shì yuàn chéng

自性 法门 誓 愿  学         自 性佛 道 誓 愿  成ān bō là mò lín tuó níng suō pó hē

唵钵啰末邻 陀 𩕳 娑婆诃 (地藏菩萨灭定业真言)

ān ō  lǔ lè jì suō pó hē

唵阿噜勒继娑婆诃          (观音菩萨灭业障真言)

ān bù bù dǐ lǐ  qié duō lǐ dá duō yé duō yě

唵步步底哩伽 哆哩怛 哆誐哆 耶    (开咽喉真言)

ān sān mèi yě sà duǒ wān

唵三 昧耶 萨埵 鋄              (三昧耶戒真言)

ná mó sà wǎ dá tuō yé duō  wǎ lǔ zhǐ dì  ān  sān bá là  sān

南无萨嚩 怛他誐 哆,嚩噜枳 帝,唵,三跋啰,三

bá là hòng

跋啰吽。                              (变食真言)

ná mó sū lǔ pó yě  dá tuō yē duō yě  dá zhí tuō  ān   sū lǔ 

南无苏噜婆耶,怛他 誐哆 耶,怛姪 他。唵,苏噜,

sū lǔ  bō  là sū lǔ  bō là  sū  lǔ  suō pó hē

苏噜,钵啰苏噜,钵啰,苏噜, 娑婆诃。    (甘露水真言)

ān  wān wān wān wān wān

唵,鋄 鋄,鋄 鋄  鋄。            (一字水轮真言)

ná mó sān mǎn duō mó tuó nán  ān wǎn

南无 三 满 哆,没驮喃,唵,鋄。     (乳海真言)

 

ná mó duō bǎo rú lái                  ná mó bǎo shèng rú lái

南无 多 宝如来                  南无 宝 胜  如来

ná mó miào sè shēn rú lái              ná mó guǎng bó shēn rú lái

南无 妙 色 身 如来             南无 广  博 身 如来

ná mó lí bù wèi rú lái                 ná mó gān lù wáng rú lái

南无离怖畏 如来                 南无 甘露 王 如来

ná mó ā mí tuó rú lái

南无阿弥陀如来(散掌)

 

shén zhòu jiā chí jìng fǎ shí        pǔ shī hé shā zhòng fó zǐ

神 咒 加 持 净法食       普 施河 沙 众 佛子

yuàn jiē bǎo mǎn shě qiān tān       sù tuō yōu míng shēng jìng tǔ

 愿 皆饱 满 舍 悭 贪       速脱 幽 冥   生  净土

guī yī sān bǎo fā pú tí              jiū jìng dé chéng wú shàng dào

皈依三 宝发 菩提            究 竟 得 成  无 上 道

gōng dé wú biān jìn wèi lái         yī qiè fó zǐ tóng fǎ shí

 功 德无 边 尽未 来        一切佛子同 法食

shén zhòu jiā chí fǎ shī shí          pǔ shī hé shā zhòng yǒu qíng

神 咒 加 持 法施食          普施河 沙 众   有 情

yuàn jiē bǎo mǎn shě qiān tān       sù tuō yōu míng shēng jìng tǔ

 愿 皆饱 满 舍 悭 贪        速脱 幽 冥   生  净土

guī yī sān bǎo fā pú tí              jiū jìng dé chéng wú shàng dào

皈依三 宝发 菩提            究 竟 得 成  无 上 道

gōng dé wú biān jìn wèi lái         yī qiè yǒu qíng tóng fǎ shí

 功 德无 边 尽未 来        一切 有 情  同 法食

hén zhòu jiā chí gān lù shuǐ         pǔ shī hé shā zhòng gū hún

神 咒 加 持甘 露水         普施河 沙 众 孤 魂

yuàn jiē bǎo mǎn shě qiān tān       sù tuō yōu míng shēng jìng tǔ

 愿 皆饱 满 舍 悭 贪        速脱 幽 冥   生  净土

guī yī sān bǎo fā pú tí              jiū jìng dé chéng wú shàng dào

皈依三 宝发 菩提            究 竟 得 成  无 上 道

gōng dé wú biān jìn wèi lái         yī qiè gū hún tóng fǎ shí

 功 德无 边 尽未 来        一切 孤魂 同 法食

rǔ děng fó zǐ zhòng                wǒ jīn shī rǔ gòng

汝 等佛子 众                 我 今施汝 供

cǐ shí biān shí fāng                yī qiè fó zǐ gòng

此食遍 十 方                 一切佛子 共

yuàn yǐ cǐ gōng dé                 pǔ jí yú yī qiè

愿 以此功  德                普及于一切

shī shí yú fó zǐ                   jiē gòng chéng fú dào

施 食于佛子                  皆 共  成 佛道

rǔ děng yǒu qíng zhòng            wǒ jīn shī rǔ gòng

汝 等 有 情  众             我 今施汝 供

cǐ shí biān shí fāng                yī qiè yǒu qíng gòng

此食遍 十 方                 一切 有 情  共

yuàn yǐ cǐ gōng dé                 pǔ jí yú yī qiè

愿以 此功  德                普及于一 切

shī shí yú yǒu qíng                jiē gòng chéng fú dào

施食 于有 情                 皆 共  成 佛道

rǔ děng gū hún zhòng              wǒ jīn shī rǔ gòng

汝 等 孤魂  众               我 今施汝 供

cǐ shí biān shí fāng                 yī qiè gū hún gòng

此食遍 十 方                  一切 孤魂 共

yuàn yǐ cǐ gōng dé                 pǔ jí yú yī qiè

愿以 此功  德                 普及于一 切

shī shí yú gū hún                  jiē gòng chéng fú dào

施食 于孤魂                   皆 共  成 佛道

ān mù lì líng suō pó hē

唵穆力陵 娑 婆诃                (施无遮食真言)

ān yé yé náng sān pó wā fà zì lā hù

唵誐誐 曩 三婆 嚩韈日啰斛          (普供养真言)

 

bō ruò bō luó mì duō xīn jīng

                般若波罗蜜 多心经(一遍)

 

guān zì zài pú sà  xíng shēn bō ruò bō luó mì duō shí zhào jiàn

    观 自在 菩萨,行 深般若 波罗 蜜多 时,照 见

wǔ yùn jiē kōng dù yī qiè kǔ è  shè lì  zǐ  sè bù yì kōng kōng bú yì

五 蕴皆 空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,  空 不异

 sè  sè jì shì kōng kōng jì shì sè  shòu xiǎng xíng shī  yì fù rú shì

色,色即是 空,空 即是色,受  想  行 识,亦复如是,

shè lì zǐ   shì zhū fǎ kōng xiàng bù shēng bú miè  bù gòu bú jìng bú

舍利子,是 诸法空  相,不 生  不灭,不 垢不净,不

zēng bú jiǎn  shì gù kōng zhōng wú sè  wú shòu xiǎng xíng shí  wú

增不 减,是 故空  中 无色, 无 受想  行 识,无

yǎn ěr bí shé shēn yì  wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ  wú yǎn jiè nǎi

眼耳鼻 舌 身意,无色 声  香  味 触法,无 眼界,乃

zhì wú yì shí jiè  wú wú míng  yì wú wú míng jìn  nǎi zhì wú lǎo

至无 意识界,无 无明, 亦无无明 尽, 乃至无老

 sǐ  yì wú lǎo sǐ jìn wú kǔ jí miè dào  wú zhì yì wú dé  yǐ wú suǒ

死,亦无老死尽,无苦集灭道,无 智亦无得,以无 所

dé gù  pú tí sà duǒ  yī bō ruò bō luó mì duō gù  xīn wú guà ài

得故,菩提萨埵,依般若波罗 蜜多 故,心无 罣碍,

wú guà ài gù  wú yǒu kǒng bù  yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng jiū jìng

无 罣碍故,无 有恐 怖,远 离颠 倒 梦  想,究 竟

niè pán sān shì zhū fó  yī bō ruò bō luó mì duō gù  dé  ā nòu duō

涅 槃 三世 诸佛,依般若波罗 蜜多 故,得 阿褥 多

luó sān miǎo sān pú  tí  gù zhī bō ruò bō luó mì duō shì dà shén

罗三  藐 三 菩提,故 知般 若波罗 蜜多,是大 神

zhòu  shì dà míng zhòu shì wú shàng zhòu shì wú děng děng zhòu

咒,是 大明 咒,是无  上  咒,是无 等  等 咒,

néng chú yī qiè kǔ  zhēn shí bù xū  gù shuō bō ruò bō luó mì duō

能  除一切 苦,真 实 不虚,故 说般 若波罗 蜜 多

zhòu  jì shuō zhòu yuē  jié dì  jié dì   bō luó jié dì  bō luó sēng

咒, 即 说 咒 曰:揭谛,揭谛, 波罗揭谛,波罗 僧

 jié dì  pú tí sà pó hē

揭谛,菩提萨婆呵。(注:“不”字为四声较合适。而非二声。)

 

wǎng shēng zhòu

                      往  生  咒(三遍)    ná mó ā mí duō pó yè  duō tuó qié duō yè  duō dì  yè tuó 

南无阿弥 多婆夜。哆 他 伽 多夜。哆 地 夜他。

ā mí lì  dū pó pí ā mí lì duō  xī dān pó pí ā  mí lì  duō 

阿弥利 都婆毗。阿弥利哆。悉耽婆 毗。阿 弥利 哆。

 pí jiā lán dì   ā mí lì duō  pí jiā lán duō  qié mí nì  qié qié nuò

毗迦 兰帝。阿弥利哆。 毗迦兰 多。伽 弥腻。伽伽 那。

zhǐ duō jiā lì  suō pó  hē

枳 多迦利。娑 婆 诃。

      ān  suō mó lā  suō mó lā   mí mó náng  sà hā lā  mó hē

      唵,娑 摩啰,娑 摩啰,弥 摩 曩,萨哈啰,摩诃

zán hā lā  hòng

咱 哈啰 吽。

yuàn zhòu jí xiáng yè jí xiáng  zhòu yè liù shí héng jí xiáng

愿  昼 吉 祥 夜吉 祥 昼 夜 六时 恒 吉 祥

yī qiè shí zhōng jí xiáng zhě     yuàn zhū shàng shī āi shè shòu

一切时  中 吉 祥 者     愿  诸 上 师哀摄 受

yuàn zhòu jí xiáng yè jí xiáng  zhòu yè liù shí héng jí xiáng

愿   昼吉 祥 夜吉 祥 昼 夜 六时 恒 吉 祥

yī qiè shí zhōng jí xiáng zhě     yuàn zhū sān bǎo āi shè shòu

一切时  中 吉 祥 者     愿  诸三 宝 哀摄 受

yuàn zhòu jí xiáng yè jí xiáng  zhòu yè liù shí héng jí xiáng

愿   昼吉 祥 夜吉 祥 昼 夜 六时 恒 吉 祥

yī qiè shí zhōng jí xiáng zhě     yuàn zhū hù fǎ cháng yōng hù

一切时  中 吉 祥 者     愿  诸护 法 常 拥 护

sì shēng dēng yú bǎo dì         sān yǒu tuō huà lián chí

四 生 登  于宝地         三 有 讬 化 莲 池

hé shā è guǐ zhèng sān xián      wàn lèi yǒu qíng dēng shí dì

河沙饿鬼  证三 贤      万 类 有 情 登十 地

ā mí tuó fó  shēn  jīn  sè     xiàng hǎo guāng míng wú děng lún

阿弥陀 佛 身   金  色,    相  好  光  明  无 等 伦

bái háo wǎn zhuǎn wǔ xū mí     gān mù chéng  qīng  sì  dà  hǎi

白 毫 宛 转 五 须弥,   绀 目  澄   清  四 大 海

guāng zhōng huà fó wú shù yì    huà  pú sà zhòng  yì  wú  biān

 光   中  化佛无 数亿,   化 菩 萨 众   亦 无  边

sì shí bā yuàn dù zhòng shēng     jiǔ pǐn  xián lìng dēng  bǐ  àn

四十八 愿 度 众   生,    九 品  咸 令  登  彼 岸

  ná mó xī fāng jí lè shì jiè dà cí dà bēi ā mí tuó fó

南无西方极乐世界大慈大悲阿弥陀佛

ná mó  ā mí tuó fó 

南无 阿弥 陀佛……(五百声或一千声绕念)

复位同跪心存观想下诸圣号各三称,或十称。(附注:如居士团体行十方礼者:三有托化莲池,改向右拜;万类有情登十地改向左拜;白毫宛转五须弥改至维那前一拜;四十八愿度众生改至悦众前一拜;其他照行。)

ná mó guān shì yīn pú sà

南无 观 世音菩 萨

ná mó dà shì zhì pú sà

南无 大势至 菩萨

ná mó qīng jìng dà hǎi zhòng pú sà 

南无  清 净大海  众  菩萨(以下仍跪念)

 

 

jìng tǔ wén

净土文(慈云忏主作)

 

 

    yī xīn guī mìng  jí lè shì jiè  ā mí tuó fó  yuàn yǐ jìng guāng

    一心 皈 命,极乐世界,阿弥陀佛,愿 以 净 光 

zhào wǒ  cí shì shè wǒ  wǒ jīn zhèng niàn chēng rú lái míng

照  我,慈誓摄 我,我今  正  念, 称 如来 名,

wéi pú tí dào  qiú shēng jìng tǔ  fó xī běn shì ruò yǒu zhòng shēng

为 菩提道,求 生  净土,佛昔本誓,若 有 众   生,

yù shēng wǒ guó  zhì xīn xìn lào  nǎi zhì shí niàn ruò bù shēng zhě 

欲 生  我国,至 心信乐, 乃至 十念,若 不 生 者,

bù qǔ zhèng jué  yǐ cǐ  niàn fó yīn yuán dé rù  rú lái   dà shì

不取 正  觉。以此 念 佛因 缘,得入如 来,大 誓

hǎi zhōng chéng fó cí  lì zhòng zuì xiāo miè shàn gēn zēng zhǎng ruò

海  中, 承 佛慈力,众  罪 消 灭,善 根 增  长,若

lín mìng  zhōng zì zhī shí zhì shēn wú bìng kǔ xīn bù tān liàn yì bù

临 命   终,自知 时至,身无  病苦,心不贪恋,意不

diān dǎo rú rù chán dìng fó jí shèng zhòng shǒu zhí jīn tái  lái yíng

颠 倒,如入禅 定,佛及 圣  众, 手 执金台,来 迎

jiē wǒ  yú yī niàn qǐng shēng jí lè guó huā kāi jiàn fó  jí wén fó

接我,于一念 倾, 生 极乐国,华开 见佛,即 闻佛

chéng dùn kāi fó huì guǎng dù zhòng shēng mǎn pú tí yuàn shí fāng

乘, 顿 开佛慧, 广 度 众   生,满 菩提愿。十 方

sān shì yī qiè fó  yī qiè pú sà mó hē sà  mó hē bō ruò bō luó mì

三 世一切佛,一切菩萨摩 诃萨,摩诃般 若波罗蜜。

 

                 pǔ xián jìng zhòng jì

                 普 贤 警 众  偈

 

    shì rì yǐ guò mìng yì suí jiǎn rú shǎo shuǐ yú  sī yǒu hé lè   dà

    是日已过,命 亦随减,如少 水 鱼,斯有 何乐,大

zhòng                         dāng qín jīng jìn  rú jiù tóu rán 

 众(此大众二字仅维那一人唱), 当  勤精 进,如 救头然,

dàn niàn wú cháng shèn wù fàng yì

但 念 无 常, 慎 勿 放逸。

 

                     sān guī yī

                     三 皈依

 

zì  guī yī fó  dāng yuàn zhòng shēng tǐ jiě dà dào fā wú shàng xīn

自 皈依佛,当  愿  众  生,体解大道,发无 上 心;

zì  guī yī fǎ dāng yuàn zhòng shēng shēn rù jīng zàng zhì huì rú hǎi

自 皈依法,当 愿   众  生,深 入经 藏,智 慧如海;

zì  guī yī sēng dāng yuàn zhòng shēng tǒng lǐ dà zhòng yī qiè wú ài

自 皈依僧, 当  愿  众   生,统 理大 众,一切无碍。

hé nán shèng zhòng

和 南 圣   众

 

        zhù qié lán (jū shì tuán tǐ gǎi zhù guān yīn)

        祝伽 蓝(居士 团 体 改 祝  观  音)

 

ná mó qié lán shèng zhòng pú sà

    南无 伽蓝  圣   众菩萨(三称。接念大悲咒一遍)

 

     qiān shǒu qiān yǎn wú ài dà bēi xīn tuó luó ní

             千 手 千 眼无碍大悲心陀罗尼

 

ná mó hē là dá nuó duō là yè yē     ná mó ā lì yē     

南无·喝啰怛那· 哆啰夜耶    南无阿唎耶   

pó lú jiē dì shuò bō là yē     pú tí sà duǒ pó yē     mó hē sà duǒ

婆卢羯帝 烁 钵啰耶    菩提萨埵婆耶    摩诃萨埵 

pó yē    mó hē jiā lú ní jiā yē      ān     sà bó là fá yè

婆耶    摩诃迦卢尼迦耶     唵     萨皤啰罚曳

   shù dá nuó dá xiè    ná mó xī jí  lì duǒ yī méng ā  lì yē  

   数怛 那怛写     南无悉吉㗚 埵伊 蒙 阿唎耶 

    pó lú jí dì shì fó là léng tuó pó      ná mó nuó là jǐn chí   

   婆卢吉帝室佛啰楞 驮 婆      南无那 啰谨墀  

   xī lì mó hē bó duō shā miē     sà pó ā  tuó dòu shū péng   

  醯唎摩诃皤 哆 沙 咩     萨婆阿他 豆 输 朋    

 a shì yùn     sà pó sà duō ná mó pó sà duō     ná mó pó qié

阿逝 孕     萨婆萨哆 那摩婆 萨多     那摩 婆伽

    mó fá tè dòu    dá zhì tuō     ān      ā  pó lú xī   

    摩罚特豆     怛姪他     唵     阿婆卢醯   

lú jiā dì      jiā luó dì      yí xī  lì     mó hē pú tí sà duǒ

卢迦帝     迦罗 帝     夷醯唎     摩诃菩提萨埵

   sà pó sà pó     mó là mó là     mó xī mó xī  lì tuó yùn

   萨婆萨婆    摩啰摩啰     摩醯 摩醯 唎驮孕   

jù lú  jù lú jié méng    dù lú dù lú fá shé yē dì     mó hē fá shé

俱卢俱卢羯 蒙     度卢度卢罚阇耶帝     摩诃罚阇

yē dì      tuó là tuó là      dì lì  ní      shì fó là yē  

耶帝     陀啰陀啰     地唎尼     室佛啰耶  

zhē là zhē là     mó mó fá mó là      mù dì lì     yī xī yī xī

遮啰 遮啰     么么罚摩啰     穆帝隶    伊醯伊醯

 shì nuó shì nuó     ō  là shēn fó là shè lì      fá suō fá shēn

  室那 室 那     阿啰 嘇 佛啰舍利     罚娑罚 嘇

    fó là shě yē     hū lú hū lú mó là     hū lú hū lú xī  lì

    佛啰舍耶     呼卢呼卢摩啰    呼卢呼卢醯利

     suō là suō là      xī lì  xī lì      sū lú sū lú

     娑啰 娑啰     悉唎悉唎     苏嚧苏嚧

pú tí yè  pú tí yè     pú tuó yè pú tuó yè     mī dì lì yè

菩提夜菩提夜     菩驮夜菩驮夜    弥帝利夜

nuó là jǐn chí      dì lì  sè ní nuó      pó yè mó nuó  

那啰谨 墀     地利瑟尼那      婆夜摩 那   

suō pó hē     xī tuó yè      suō pó hē      mó hē xī tuó yè   

娑婆 诃    悉陀夜     娑婆 诃     摩诃悉陀夜   

suō pó hē      xī tuó yù yì      shì pō là yē     suō pó hē  

娑婆 诃    悉陀喻艺    室皤啰耶     娑婆诃   

nuó là jǐn chí     suō pó hē     mó là nuó là      suō pó hē 

那啰谨 墀    娑婆诃    摩啰那 啰     娑婆诃  

xī là sēng ā  mù qiè yē     suō pó hē     suō pó mó hē ā xī tuó yè

悉啰僧 阿 穆佉耶     娑婆诃     娑婆摩诃阿悉陀夜

     suō pó hē       zhě jí là ā  xī tuó yè    suō pó hē  

     娑 婆诃     者吉啰阿 悉陀夜    娑 婆诃 

bō tuó mó jié xī tuó yè    suō pó hē    nuó là jǐn chí pō qié là yē

波 陀摩羯 悉陀夜    娑婆诃    那啰谨墀皤 伽啰耶

     suō pó hē       mó pó lì shèng jié là yè       suō pó hē

     娑 婆诃     摩 婆利 胜 羯啰夜      娑婆诃

     ná mó hē là  dá nuó duō là yè yē       ná mó ā lì yē    

    南无 喝啰怛 那 哆啰夜耶      南无阿利耶    

pó lú jí dì      shuò pō là yè     suō pó hē    ān     xī diàn dū

婆嚧吉帝    烁皤啰夜    娑婆诃    唵    悉殿 都

    màn duō là     bá tuó yē     suō pó hē

    漫  多啰    跋陀耶    娑 婆诃

qié lán zàn

                       伽蓝赞

 

qié lán zhǔ zhě  hé sì wēi líng qīn chéng fó chì gòng shū chéng

    伽 蓝主 者,合寺 威灵,钦 承  佛敕 共  输 诚,

yōng hù fǎ wáng chéng wèi hàn wèi píng fàn chà yǒng ān níng

 拥 护法 王  城,为 翰 为 屏,梵 刹 永 安 宁。

ná mó hù fǎ zàng pú sà mó hē sà mó hē bō ruò bō luó mì

    南无护法 藏 菩萨摩 诃萨摩诃般 若波 罗蜜

    ná mó dà bēi guān shì yīn pú sà

南无大 悲 观 世音 菩萨

(三称。居士团体改念此圣号仍接大悲咒)

                  guān yīn zàn

                   观音 赞(居士团体应唱此赞)

 

guān yīn dà shì  xī hào yuán tōng  shí èr dà yuàn shì hóng shēn

    观 音 大士,悉号  圆 通, 十二大愿 誓 弘  深,

kǔ hǎi dù mí jīn  jiù kǔ xún shēng wú chà bù xiàn shēn

苦海 渡迷津,救苦 寻 声, 无 刹不 现 身。

ná mó shī wú wèi pú sà mó hē sà mó hē bō ruò bō luó mì

南无 施无 畏菩萨 摩诃萨摩 诃般若波 罗蜜

 

                           (mù shí kè sòng bì)

                            (暮 时课 诵毕)

 • 上一篇:拜愿
 • 下一篇:没有了

其他信众还在看:

晚课佛教念诵全文拼音版

简陋老土房是庄严道场 苦行僧不失大师风范 四众早晚课日不间断

晚课

佛门弟子平时很少做早晚课,只是自己念念佛号而已,要怎么样才能

早晚课时绕佛的意义是什么?

寺庙早晚课诵经有什么作用?

五台山早课和五台山晚课亲历

热门信息:

免费公益活动说明:五台祖庭文殊手印处秘藏祈愿卡

2020年五台山在线《公益活动》时间安排

如何免费索取佛教经典

一万菩萨绕清凉行程概览

为何每年许愿求佛,反而过得不如人

最殊胜的朝圣:一万菩萨绕清凉 真正的大朝台

五台山必去的三个地方

五台山三日游最新解读 清心策划的圆满朝圣路线

《公益占察预测·万事不求人》

预测项目:考试求学、经营求财、人体疾病、事业婚姻......点击本页顶部滚动文字,马上申请。

长按下面二维码关注五台山在线官方微信平台:
五台山微信
●许愿祈福:这样加持力最强
●99%的人许愿祈福都在迷信
●正信才能受用佛法
❶加持力最强、最殊胜的路线
❷到世界最古老的寺院进香祈福
❸台湾著名高僧海涛法师推荐行程
❹著名居士清心老师亲自领队讲解
❺3天穿越汉、南北朝、唐、宋、元、明、清各代古刹法宝,世界绝有!
❻走经王《华严经》记载,“一万菩萨绕清凉”路线
❼到文殊祖庭礼拜文殊菩萨得大智慧
❽到观音祖庭祈愿平安吉祥

大智慧的人推荐的祈福方法,点击了解详情:
2019五台山祈福许愿

五台山华严菩萨说:这样拜佛毫无用处,点击了解详情
骷髅磕破也徒然,为何还有过失
 • 官方微信
首页
免费门票
在线
微信咨询
在线
在线咨询
电话
电话咨询